Zmień język

I. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie oraz Umowie sformułowania oznaczają
1) G24 Group lub zamiennie Usługodawcę - G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 244A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł,;

2) Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z systemu GolfBooking oraz która zawarła z Usługodawcą Umowę obejmującą oferowanie Usług Golfowych z wykorzystaniem systemu GolfBooking, posiadający odpowiednie zaplecze materialne, organizacyjne i osobowe umożliwiające świadczenie Usług Golfowych;

3) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w systemie GolfBooking zawarta przez Partnera z G24 Group;

4) Formularz - dokument obejmujący m.in. dane Partnera, zakres wybranych do świadczenia przez G24 Group na rzecz Partnera usług w ramach systemu GolfBooking, dane dotyczące czasu trwania Umowy, wysokość prowizji, wysokość opłat itd., który po wypełnieniu i podpisaniu przez Partnera oraz G24 Group stanowi Umowę;

5) GolfBooking (lub system GolfBooking albo System) - udostępniony do korzystania Użytkownikom przez Usługodawcę system służący m.in. do zarządzania rezerwacjami i dokonywania rezerwacji Usług Golfowych oraz sprzedaży Usług Golfowych oferowanych przez Partnerch za pośrednictwem GolfBooking, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.golf-booking.com. Przez GolfBooking rozumieć należy także każdą inną stronę internetową, odpowiednią stronę mobilną lub aplikacje, edytowane, utrzymywane lub zarządzane przez G24 Group, w tym mikrostrony lub podstrony oferowane przez taką stronę internetową lub aplikację;

6) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez G24 Group obowiązujący w odpowiednim zakresie Użytkowników, dostępny do wglądu oraz pobrania ze strony internetowej www.golf-booking.com. Partner zawierający Umowę oraz Użytkownicy korzystający z usług GolfBooking wyrażają zgodę na obowiązywanie Regulaminu;

7) Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych - regulamin obejmujący postanowienia w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych prowadzonej przez G24 Group, w tym postanowienia dotyczące zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz dokonywania zmian danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów gromadzonych w trakcie świadczenia usług przez GolfBooking. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych stanowi integralną część Umowy a także dostępna jest do wglądu oraz pobrania ze strony internetowej www.golf-booking.com. Partner oraz Użytkownicy korzystając z usług GolfBooking wyraża zgodę na obowiązywanie Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych;

8) Rezerwacja - usługa ułatwiająca rezerwację miejsc i godziny dostępu Użytkownikom w korzystaniu z oferowanych przez Partnera Usług Golfowych mająca na celu zminimalizowanie ryzyka anulowania dostępu do tych Usług Golfowych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie nakłada na G24 Group jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za zaistnienie wspomnianego ryzyka. G24 Group oświadcza, że nie jest bezpośrednim sprzedawcą Usług Golfowych a jedynie podmiotem umożliwiającym pośrednictwo w sprzedaży przez Partnerów i zakupie przez Użytkowników Usług Golfowych;

9) Użytkownik - osoba korzystająca z systemu GolfBooking, w tym Partner;

10) Koszt Rezerwacji (Opłata) - wyrażona w kwocie pieniężnej oraz wskazana przez Partnera i dostępna w Systemie oraz zaakceptowana przez Użytkownika opłata związana z dokonaną Rezerwacją i zakupem Usługi Golfowej;

11) Usługi Golfowe - oferowane przez Partnerów za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego GolfBooking usługi dla Użytkowników obejmujące m.in. grę w golfa, dostęp do pól golfowych, uczestnictwo w treningach, zajęciach sportowych, spotkaniach branżowych i turniejach golfowych a także zakup innych towarów i usług dostępnych do nabycia za pośrednictwem GolfBooking;

12) Usługi - świadczone przez G24 Group usługi umożliwiające Partnerom oferowanie Usług Golfowych za pośrednictwem systemu GolfBooking oraz dostęp, analizę i dokonywanie zakupu Usług Golfowych przez Użytkowników;

13) Konto - zbiór informacji, zasobów i ustawień utworzonych dla Zleceniobiorcy lub Użytkownika w systemie GolfBooking, wykorzystywany przez w/w podmioty w celu uzyskania dostępu do systemu GolfBooking;

14) Warunki - postanowienia wynikające z Regulaminu, Umowy, Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych oraz inne wynikające z wiążących strony dokumentów lub aktów prawnych.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki G24 Group, Zleceniobiorcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.

2. Każda osoba korzystająca z systemu GolfBooking zobowiązana jest do zaakceptowania i przestrzegania postanowień wynikających z Warunków.

3. W ramach korzystania z systemu GolfBooking zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich.

III. Techniczne warunki korzystania z sytemu GolfBooking

1. Korzystanie z systemu GolfBooking jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
b) zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, system GolfBooking lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo. 

IV. Założenie Konta

1. Zawarcie na czas nieokreślony Umowy za pośrednictwem GolfBooking ma miejsce z chwilą zakończenia procesu rejestracji w postaci utworzenia prawidłowo działającego Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Utworzenie przez Użytkownika Konta stanowi oświadczenie woli zawarcia z G24 Group Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu

3. Założenie Konta w systemie GolfBooking jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych przez ten System, w tym w szczególności zarządzaniem i dokonywaniem Rezerwacji.

4. W celu utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
1) podać:
a) imię i nazwisko 
b) adres e-mail
2) zaakceptować Warunki poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola, 
3) potwierdzić proces rejestracji poprzez otwarcie strony internetowej wskazanej w wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości mailowej.

5. Przydzielenie Konta Partnerom dokonywane jest na podstawie odrębnych uzgodnień dokonanych z G24 Group.

6. Użytkownik rejestrując Konto oświadcza, że podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się przestrzegać Warunków.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy 

1. G24 Group zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami.

2. Usługodawca zastrzega prawo do 
1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją systemu GolfBooking;
2) wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów, w tym technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
3) odmowy założenia Konta lub świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail,
4) modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
5) zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Systemu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Systemem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
6) usunięcia z Systemu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
7) podjęcia wszelkich innych środków zapewniających działanie Systemu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

3. W przypadku, gdy zachowania Użytkowników będą sprzeczne z postanowieniami Warunków, G24 Group ma prawo do zachowania informacji o tym fakcie, jak i do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

2. Użytkownik poprzez umieszczenie w Systemu Usługodawcy treści i danych go dotyczących wyraża zgodę na ich udostępnienie w Systemie w celach związanych ze świadczeniem Usług. 

3. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
1) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym dobra osobiste i majątkowe,
2) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
3) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów i baz danych udostępnionych w Systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
4) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu oraz od korzystania z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
5) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Użytkownik niebędący jednocześnie Partnerem może korzystać z Systemu wyłącznie w celach niezarobkowych, co oznacza, że zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w tym osiąganie z tytułu korzystania z Usług dochodu. 

VII. Rezerwacja

1. Dokonanie Rezerwacji przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu następuje zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. W pierwszej kolejności Partner wprowadza do Systemu ofertę Usług Golfowych poprzez podanie szczegółów swojej Usługi Golfowej, w tym w szczególności datę i godziny świadczenia Usług Golfowych, Koszt Rezerwacji za jedno miejsce, a także wszystkie pozostałe właściwe warunki Usług Golfowych.

3. Użytkownik może dokonać Rezerwacji z dostępnych w Systemie ofert Usługi Golfowej, które uprzednio zostały wprowadzone do Systemu przez Partnerów zgodnie z ust. 2.

4. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik powinien przestrzegać poleceń wyświetlanych przez System z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci Rezerwacji Usług Golfowych następuje z chwilą zaksięgowania Kosztu Rezerwacji na rachunku bankowym G24 Group prowadzonym pod numerem 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001. 

5. G24 Group zastrzega sobie prawo do anulowania czynności poprzedzających Rezerwację wykonanych przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu w przypadku nieopłacenia Kosztu Rezerwacji w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Użytkownika. 

6. Użytkownik rezerwuje jedno lub więcej miejsc na Usługi Golfowe poprzez System wyłącznie poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej wartości Kosztu Rezerwacji za pomocą bankowości internetowej - rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu PayU prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej PayU

7. Szczegółowe postanowienia związane z płatnościami za pośrednictwem systemu PayU, w tym w szczególności:
1) warunki realizacji płatności,
2) polityka zwrotów płatności,
3) politykę reklamacji płatności,
4) politykę ochrony danych osobowych związaną z płatnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
5) sposoby płatności, dostępne są do wglądu i pobranie bezpośrednio ze strony internetowej PayU prowadzonej pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

8. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła zarówno do Partnera jak i Użytkownika wiadomość mailową potwierdzającą Rezerwację wraz z informacją o zaksięgowaniu przez Usługodawcę Kosztu Rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (dalej zwany „Potwierdzeniem Rezerwacji”). 

9. Po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, Rezerwacja zostaje ukończona, natomiast pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem zawarta zostaje odrębna umowa o świadczenie Usług Golfowych. 

VIII. Opłata

Użytkownik jako osoba dokonująca płatności nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zakupem Usługi Golfowej poza Kosztami Rezerwacji oraz opłatą pobieraną przez system transakcyjny PayU. 

IX. Odpowiedzialność

1. Partner i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie jest stroną zawartych przez Użytkowników z Partnerem umów o świadczenie Usług Golfowych i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. W szczególności, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:
1) przekazania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niekompletnych danych przy rejestracji Konta,
2) rezygnacji z Usług Golfowych przez Partnera lub Użytkownika,
3) opóźnienia lub braku płatności przez Użytkownika Kosztów Rezerwacji,
4) wyłudzenia, oszustwa lub wprowadzenia w błąd Partnera przez Użytkownika lub osobę trzecią,
5) korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
6) treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
7) informacji oraz materiałów pobranych, zamieszczonych w Systemie lub wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
8) utraty przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
9) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
10) nieprzestrzegania przez Użytkowników Warunków,
11) powstałych na skutek wskazanych w Regulaminie przypadkach zaprzestania świadczenia przez niego Usług i usunięcia Konta Użytkownika.

X. Ubezpieczenie 

1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem Użytkowników oraz osób trzecich za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług Golfowych, jak i za jakiekolwiek konsekwencje nie zawarcia przez Partnera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym wadliwego zawarcia takiej umowy lub też za działania i zaniechania Partnera lub innej osoby, za którą Partner odpowiada.

2. Usługodawca zaleca Użytkownikom przed rozpoczęciem korzystania z Usług Golfowych kontrolę spełnienia powyższego obowiązku, jak i rozważenie zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub innej w odpowiedniej umowy ubezpieczenia, która zapewni im na wypadek szkód pozostających w związku z korzystaniem Usług Golfowych pokrycie szkód własnych lub osób trzecich.

XI. Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę.

2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę i usunąć Konto w następujących przypadkach:
1) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
2) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
3) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
4) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
5) usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
6) otrzymywania przez Usługodawcę co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia usunięcia Konta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XII. Reklamacje 

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działalności GolfBooking oraz świadczonymi przez GolfBooking Usługami, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: [email protected] w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

4. G24 Group zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji na usługi G24 Group nie zostanie ona uwzględniona, a reklamacja dotyczy wynagrodzenia za usługi G24 Group lub innych roszczeń i praw majątkowych, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, składając na odpowiednim formularzu wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Konsument może również zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Ze wskazanych sposobów rozwiązywania sporów można skorzystać dobrowolnie i nieodpłatnie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać we wskazanych instytucjach oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, www.uokik.gov.pl.

6. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

XIII. Uprawnienia konsumentów 

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

2. Mając na względzie charakter sprzedawanych usług golfowych (oznaczonych co do daty i godziny – green fee/rezerwacja wejścia na pole golfowe), Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od zawartej umowy poprzez „usunięcie rezerwacji” z panelu użytkownika.

3. Usunięcie rezerwacji do 24h przed godziną wejścia na pole golfowe skutkuje odstąpieniem od umowy i zwrotem 100% poniesionej opłaty.

4. Usunięcie rezerwacji w okresie 24h – 1h przed godziną wejścia na pole skutkuje rozwiązaniem umowy i zwrotu 75% poniesionych kosztów.

5. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych środków do 24h od momentu usunięcia rezerwacji za pośrednictwem serwisu do płatności online PayU.

6. Na mniej niż 1h do czasu rozpoczęcia wejścia na pole golfowe, nie ma możliwości usunięcia rezerwacji, a użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

XIV. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 244A; 54-106 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł, zwana w dalszej części G24 Group lub zamiennie Administratorem

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych Usługodawcy danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. 

XV. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. G24 Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.golf-booking.com.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.