Zmień język

I. Informacje o administratorze

1. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 244A; 51-131 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł, zwana w dalszej części G24 Group lub zamiennie Administratorem.

2. Dane oraz prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.golfbooking.com przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane przez Administratora jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

3. Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych dotyczy strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.golf-booking.com/.

4. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne G24 Group Sp. z o. o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod nr +48 509 942 743, mailowo na adres: [email protected] lub pisemnie na adres rejestrowy administratora danych osobowych.

II. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

a) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
b) Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
d) Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
e) Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikacje osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: szyfrowana transmisja danych, zabezpieczenie dostępu do systemu hasłem co najmniej 8 znakowym, tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie serwisu golf-booking.com, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018  2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

III. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez G24 Group.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez G24 Group:

a) Zawarcie i realizacja umowy o korzystania z usługi elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
- Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, nr PESEL dane dot. płatności związanej z realizacją usługi,

b) Marketing bezpośredni produktów własnych lub usług G24 Group, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.

c) Marketing bezpośredni produktów/usług partnerów G24 Group - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.

d) Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu golf-booking.com. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z serwisu golf-booking.com

3. Użytkownik rejestrując się w golf-booking.com lub zgłaszając się na Turniej Golfowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres email, nr telefonu, adres do korespondencji, aktualny HCP przez G24 Group dla realizacji turniejów golfowych oraz informowania o wynikach współzawodnictwa sportowego w golfie i HCP zawodnika, w tym w szczególności livescoring, systemie leaaderboard i za pośrednictwem strony internetowej danego turnieju i/lub aplikacji w sieci internet. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej realizacji realizowanego przez G24 Group turnieju golfowego.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż w przypadku jego uczestnictwa w turnieju golfowym informacje o jego wynikach sportowych mogą zostać podane do publicznej wiadomości, w szczególności w systemie livescoring, systemie leaderboard i za pośrednictwem serwisów i/lub aplikacji w sieci internet.

5. Użytkownik zgłaszając chęć lub dokonując zakupu usługi turystycznej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL, data urodzenia w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty lub wykonania świadczenia usługi turystycznej.

IV. Udostępnianie danych osobowych

1. W związku z realizacją podstawowych swoich podstawowych funkcji, G24 Group udostępnia dane osobowe (imię i nazwisko) jednemu z partnerów (pole golfowe) świadczących usługi sprzedaży green fee, meleksów oraz przyjmujących zapisy na organizowane przez siebie turnieje golfowe

2. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie G24 Group korzysta z platformy płatniczej PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

3. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

4. W przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

5. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej, dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, takie jak ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi przelotu, placówki hotelarskie, podmioty zapewniające transfer do destynacji, a także pola golfowe.

6. Dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe oraz dostarczające rozwiązania IT dla bezpiecznego przechowywania danych osobowych

7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

a) Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń)

b) Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

c) Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

d) Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

  VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez G24 Group Sp. z o. o. przysługuje:

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
c) prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
d) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

VII. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu golf-booking.com

2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

  VIII. Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części plikami Cookies). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

2. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
b) informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
c) informacje o przeglądarce użytkownika;
d) odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

3. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.  

IX. Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony https://www.golf-booking.com/. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Grupy Usług Furgonetka. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

X. Zmiany w polityce prywatności

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej https://www.golf-booking.com/ oraz mailowo.