Privacy policy


Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych strony internetowej www.golfbooking.pl

1. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.golfbooking.com jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicznie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł, zwana w dalszej części G24 Group lub zamiennie Administratorem.

2. Dane oraz prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.golfbooking.pl przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane przez Administratora jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

3. Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych dotyczy strony internetowej prowadzonej pod adresem: http://www.golfbooking.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

1. Administratorem Danych Osobowych jest G24 Group. Administrator zbiera od użytkowników dane osobowe oraz pełni obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez G24 Group w celach:
1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach funkcjonowania serwisu GolfBooking;
2) marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług G24 Group;

3. Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

4. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

II. Dane przekazane przez użytkowników

G24 Group zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.golfbooking.pl, w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach funkcjonowania GolfBooking oraz w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług G24 Group. Użytkownik może przekazać Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://www.golf-booking.com/ dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

III. Informacje handlowe  

G24 Group nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie G24 Group stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

IV. Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)  

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części plikami Cookies). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

2. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
1) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
2) informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
3) informacje o przeglądarce użytkownika;
4) odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

3. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.  

V. Wykorzystywanie plików Cookies  

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony http://www.golfbooking.pl. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.  

VI. Bezpieczeństwo informacji  

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych użytkownika.  

VII. Zmiany w polityce prywatności  

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej http://www.golfbooking.pl.Sign up. Get best deals before others!